Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mojovoices

Toepasselijkheid

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mojovoices en op alle overeenkomsten die Mojovoices in het kader van haar diensten, alsmede op alle rechtsbetrekkingen die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Totstandkoming van overeenkomsten
Artikel 2

a. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

b. De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het afgesproken doel te gebruiken. Indien de opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is Mojovoices gerechtigd een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Mojovoices zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid vergoeding van eventuele schade te vorderen.

c. Ingeval Mojovoices de overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet Mojovoices daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever, onder vermelding van de termijn waarbinnen Mojovoices verwacht de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien opdrachtgever in dat geval de opdracht wenst in te trekken, dient de opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk aan Mojovoices kenbaar te maken.

Prijzen en betaling
Artikel 3

a. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeldt.

Geheimhouding
Artikel 4

a. Mojovoices en de opdrachtgever zullen zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als daarna te allen tijde geheimhouding betrachten van alle gegevens en informatie die zij over elkaars bedrijf en bedrijfsprocessen en in het kader van de tussen hen geldende overeenkomst en/of rechtsbetrekking hebben uitgewisseld / zullen uitwisselen en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen, dat die gegevens en informatie van vertrouwelijke aard zijn. Partijen zullen de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

b. Opdrachtgever wordt geacht Mojovoices toestemming te hebben verleend voor het noemen van haar naam als referentie aan potentiële klanten ten behoeve van acquisitiedoeleinden, tenzij zij dit uitdrukkelijk heeft verboden.

Uitvoering van de werkzaamheden
Artikel 5

a. Opdrachtgever staat er voor zover van toepassing voor in dat de door haar voor de opdracht noodzakelijke zaken conform de overeenkomst adequaat en tijdig ter beschikking worden gesteld aan Mojovoices. Het ingediende script is tenzij vooraf anders overeengekomen duidelijk en definitief.

b. Mojovoices levert, tenzij anders overeengekomen, ruwe audio aan de opdrachtgever. Dit wil zeggen, onbewerkte audio van de stemacteur, waar mogelijk nog ademhalingen, klikjes, plopjes gehoord kunnen worden.

c. Ten aanzien van de extra diensten geldt een “fair use policy”: indien de uitvoering van de extra diensten op de door opdrachtgever gewenste wijze naar inschatting van Mojovoices onevenredig veel tijd en/of inspanning vergt met betrekking tot de overeengekomen prijs, kan Mojovoices aanbieden de extra diensten te leveren en/of af te ronden tegen een extra vergoeding. Indien opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is Mojovoices niet gehouden de extra diensten te leveren en/of af te ronden. Opdrachtgever is de overeengekomen vergoeding voor de extra diensten dan ook niet verschuldigd.

Re-take, garantie en klachten
Artikel 6

a. De opdrachtgever heeft de verplichting de aangeleverde productie meteen te controleren om vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de productie in enig opzicht niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de opdrachtgever daarop geen beroep meer doen, indien hij Mojovoices daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen na het leveren van de productie, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

b. Binnen 10 werkdagen na oplevering van de productie kan opdrachtgever een drie gratis re-takes op de gebriefde tone-of-voice aanvragen. Bij een vooraf overeenkomende instemming van een prijsreductie geldt een eenmalige gratis re-take. Na het verstrijken van de 10 dagen wordt de productie als geaccepteerd beschouwd door de opdrachtgever. Mojovoices behoudt zich het recht voor om na afloop van de termijn een gereduceerd tarief in rekening te brengen aan de opdrachtgever voor het inspreken van een re-take op een tone-of-voice. Na verloop van 30 dagen na levering van de productie beschouwt Mojovoices een verzoek om een re-take als een nieuwe opdracht, waarbij het normale tarief wordt gehanteerd.

c. Klachten die zich pas na het verstrijken van 30 dagen na het leveren van de productie voordoen of openbaren, kunnen nooit de stelling rechtvaardigen dat de prestatie niet aan de opdracht beantwoordt.

c. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Mojovoices kunnen doen gelden, nadat hij (een gedeelte van) de productie in gebruik heeft genomen of heeft bewerkt ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

Beëindiging
Artikel 7

a. Met inachtneming van het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, geldt dat voortijdige beëindiging van de overeenkomst de opdrachtgever niet ontslaat van haar al aangegane betalingsverplichtingen.

b. Ontbinding is slechts toegestaan indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

c. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Mojovoices nog niet is uitgevoerd.

d. Bedragen die Mojovoices voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met al ter uitvoering van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Door de opdrachtgever aangewezen of verstrekte zaken
Artikel 8

a. Indien Mojovoices de werkzaamheden verricht met gebruikmaking van door de opdrachtgever aangewezen of verstrekte zaken, informatie of materialen, valt slechts de uitvoering van die werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid en is het gebruik van die zaken/informatie/materialen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 9. Betaling

a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Mojovoices aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

b. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Mojovoices binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Slotbepalingen
Artikel 13

a. Op alle overeenkomsten tussen Mojovoices en de opdrachtgever en de overige rechtsbetrekkingen als bedoeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de conflictenrechtelijke bepalingen.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

Charge!

LETS GET TOGETHER

ALTIJD BEZIG

CONTACT PER E-DUIF

Feel free to contact me for any sorts of questions whatsoever.
I won’t bite you, I’ll only respond while drinking coffee.
Let’s connect and socialize.

Adres:

Saxofoondreef 56

3845 CW

Harderwijk

Telefoonnummer:

0630306986

E-mail adres:

info@mojovoices.com

Bedrijfsgegevens

K.v.k.: 69587159